J. den Boer / Reductum, gevestigd aan Marsdijk 9, 4033 CC in Lienden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De privacy functionaris van J. den Boer / Reductum is te bereiken via privacy@jdenboer.nl of telefoon +31(0)344-603044.

Persoonsgegevens die wij verwerken

J. den Boer / Reductum verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam,
 • Geslacht,
 • Adresgegevens,
 • Telefoonnummer,
 • E-mailadres,
 • Geboortedatum,
 • Nationaliteit,
 • Legitimatiebewijs (naam en nummer),
 • Burgerlijke staat,
 • Bankrekeningnummer,
 • IP-adres,
 • Locatiegegevens,
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website,
 • Internetbrowser en apparaat type,

Overige persoonsgegevens die je verstrekt, bijvoorbeeld via formulieren op deze website, email of telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@jdenboer.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

J. den Boer / Reductum verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor communicatiedoeleinden zoals verzenden van nieuwsbrieven,
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,
 • Om vragen en klachten in behandeling te nemen,
 • Voor de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst,
 • Om je uit te nodigen voor evenementen,
 • Om de administratie rondom onze diensten uit te voeren,
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren,
 • Voor het versturen van offertes, opdrachtbevestigingen,
 • Voor het aansturen van de uitvoering van het meerwerk richting onderaannemers,
 • Het afhandelen van een betaling,
 • Om je sollicitatie te verwerken

J. den Boer / Reductum verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

J. den Boer / Reductum neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Hierbij is een geautomatiseerde verwerking, een verwerking waarbij besluiten worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van J. den Boer / Reductum) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

J. den Boer / Reductum bewaart persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld en/of om de gerechtvaardigde belangen van J. den Boer / Reductum te behartigen, zoals de naleving van wettelijke bewaartermijnen. Indien J. den Boer / Reductum de gegevens niet langer nodig heeft voor de hiervoor vermelde doelen, dan kan J. den Boer / Reductum de gegevens bewaren voor archivering en eventuele juridische procedures. Als wij jouw persoonsgegevens verwerken om een vraag van je te beantwoorden, zullen wij die gegevens bewaren, zodat we mogelijke vervolgvragen kunnen beantwoorden of een eventuele klacht kunnen behandelen.

Delen van persoonsgegevens met derden

J. den Boer / Reductum verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. J. den Boer / Reductum blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

J. den Boer / Reductum gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door J. den Boer / Reductum en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@jdenboer.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burger-servicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

J. den Boer / Reductum wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

J. den Boer / Reductum neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@jdenboer.nl

Laatste update van deze verklaring: 11-10-2018