Opdrachtgever: Provincie Gelderland/Waterschap Rivierenland

Een bijzonder natuurgebied

De Bruuk is een natuurgebied in de gemeente Berg en Dal aan de grens met Duitsland. Het is niet groot (zo’n 100 hectare), maar door de afwisseling van natte graslanden, struwelen, houtwallen en broekbossen wél heel bijzonder. Het is dan ook een beschermd Natura 2000-gebied. Om dit mooie natuurgebied te behouden en versterken, hebben we in opdracht van de Provincie Gelderland en Waterschap Rivierenland de afvoer van kalk- en basenrijk kwelwater verminderd. Dit hebben we gedaan door bestaande watergangen te bekleden met klei en watergangen te verplaatsen naar de randen van het gebied. Het totale grondverzet bedraagt zo’n 100.000 m3.

Communicatie met omwonenden

Een onderdeel van de werkzaamheden was het uitvoeren van mitigerende maatregelen bij 20 bewoners. Hierdoor was het belangrijk om deze omwonenden bij het project te betrekken. Hiermee werd draagvlak behouden en begrip gecreëerd voor de hinder tijdens de werkzaamheden. Dit hebben we gedaan door tijdig, proactief en eenduidig communiceren altijd voorop te stellen. Hiervoor gebruikten we een scala aan communicatiemiddelen, waaronder een inloopavond, keukentafelgesprekken en een nieuwsbrief. Daarnaast hebben we een omgevingsmanager ingezet voor persoonlijk contact en ontwikkelden we een projectapp. In deze app werden bewoners, belanghebbenden en geïnteresseerden op de hoogte gebracht van alle ontwikkelingen rondom het project. Door deze heldere communicatie zijn we tijdens het project altijd gastvrij door bewoners ontvangen.

Veiligheid

Om de veiligheid te garanderen en hinder te beperken, hebben we verschillende maatregelen getroffen. Zo hanteerden we veilige transportroutes, waarbij we niet door de woonwijken van Groesbeek en De Horst reden. De aanvoer van grond werd uitgevoerd tussen 9:00 en 14:00, zodat kinderen veilig naar school konden fietsen. Dezelfde vrachtwagens die klei aanvoerden, hebben we ook ingezet om zand af te voeren. Hiermee werd brandstof bespaard en de CO2-uitstoot verlaagd.

Ecologische kalender

In een kwetsbaar natuurgebied als De Bruuk is het ook belangrijk om rekening te houden met de ecologisch kalender. Hiervoor werkten we samen met een ecoloog. In het gebied zitten bijvoorbeeld ringslangen, die een winterslaap houden. Het was daarom belangrijk om niet in deze tijd te werken, maar juist als ze actief zijn en je ze kunt verplaatsen naar een veilig gebied.

Het resultaat

Samen met de Provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland en BWZ Ingenieurs zijn we tot een mooi resultaat gekomen en hebben we het project binnen de afgesproken tijd opgeleverd. We zijn dan ook trots op de bijdrage die we hebben geleverd aan het behouden en versterken van De Bruuk.